ADRESA: Hlboká 3,
921 01 Piešťany
KONTAKT: +421 911 851 158
info@exprescar.sk
Hore
 

Podmienky

Potrebné doklady na uzatvorenie zmluvy

Fyzické osoby

 • občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • vodičský preukaz

Právnické osoby/ podnikatelia

 • živnostenský list / výpis z OR nie starší ako 3mes.
 • občiansky preukaz zodpovednej osoby
 • dalsie podla dohody

Základné podmienky nájmu

 • Nájomca nesie zodpovednosť za škodu spôsobenú zničením, odcudzením alebo poškodením vozidla v rozsahu, v akom nebude krytá plnením poisťovne podľa poistnej zmluvy. V tomto prípade sa nájomca zaväzuje uhradiť ušlý zisk za dobu od vzniku škodovej udalosti do ukončenia opravy a škodu, ktorá touto škodovou udalosťou vznikla. V prípade hrubého zavinenia nájomcu, kedy poistná zmluva bude pokrývať rozdiel medzi nákladmi na opravu, resp. výškou škody a výškou plnenia hradeného poisťovňou, resp. celú škodu, ak poisťovňa nebude plniť vôbec.

 

 • Exteriér a interiér vozidla musí byť pri vrátení vozidla čistý. V prípade znečisteného exteriéru vozidla je Nájomca povinný pred odovzdaním vozidla dať vozidlo umyť na vlastné náklady, inak je prenajímateľ oprávnený odoprieť prevzatie vozidla, prípade dať vozidlo umyť na náklady Nájomcu. V prípade znečistenia interiéru vozidla je Nájomca povinný prenajímateľovi uhradiť poplatok vo výške 100 € s DPH v závislosti od znečistenia interiéru vozidla a nákladov Prenajímateľa na vyčistenie interiéru vozidla. V prípade porušenia zákazu fajčenia vo vozidle sa zaväzuje Nájomca zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, ako aj zaplatiť Prenajímateľovi náklady spojené so špeciálnym vyčistením interiéru vozidla. V prípade nadmerného alebo ťažko odstrániteľného znečistenia interiéru je zároveň Prenajímateľ oprávnený dať interiéri vozidla vyčistiť na náklady Nájomcu.

 

 • Nájomné dohodnuté v Zmluve je stanovené dohodou zmluvných strán ako nájomné za celé dohodnuté obdobie, denná alebo iná sadzba (ďalej aj ako „Obdobie“). Dennou sadzbou sa rozumie úhrada za dobu 24 hodín od začiatku prenájmu vozidla. Inou sadzbou sa rozumie prenájom na čas dohodnutý v Zmluve. Ak je táto doba prekročená o  ďalšiu začatú hodinu je Nájomcovi účtovaná suma ako za dalsi den najmu.

 

 • Vodič – osoba oprávnená viesť motorové vozidlo súčasne podpisom tejto zmluvy v zmysle § 303-312, zák.č.: 513/1991 Zb. v úplnom znení vyhlasuje, že splní všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v prípade ak ich nesplní vo vzťahu k Prenajímateľovi riadne a včas Nájomca a uspokojí všetky nároky vzniknuté priamo z tejto zmluvy Prenajímateľovi. Svojim podpisom sa teda stáva ručiteľom za všetky záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy

 

 • Nájomca platí dohodnuté nájomné pri prevzatí vozidla na základe podpísanej Zmluvy a preberacieho protokolu pokiaľ nie je dohodnuté zmluvnými stranami inak.

 

 • Ak nájomca nevráti vozidlo po skončení doby prenájmu riadne a včas alebo si nevyžiada písomný súhlas Prenajímateľa s predĺžením doby nájmu, používa vozidlo bez právneho dôvodu. V takomto prípade je Prenajímateľ oprávnený oznámiť orgánom činným v trestnom konaní neoprávnené užívanie vozidla Nájomcom, pričom Nájomca je povinný niesť náklady, resp. škody týmto svojim konaním spôsobené. Až do doby riadneho vrátenia vozidla je Nájomca povinný zaplatiť Prenajímateľovi za každý začaty deň po skončení doby nájmu v Zmysle zmluvy, zmluvnú pokutu vo výške 100 € s DPH.

 

Kompletné znenie zmluvy na vyziadanie.